Thursday, April 2, 2009

Ang Kahalagahan ng Buhay at Pagiging Tao

Maraming bagay ang hindi nalalaman at lalong di naiintindihan ng tao sa panahong ito. Marami ang ligaw, bulag, bingi, salat at ni walang kaalaman sa katotohanan! At lalong ni hindi kilala ang tunay na Diyos na makapangyarihan sa sa lahat.

Mas marami ang humahanap ng kalayawan at libangan kesa ang humanap sa katotohanan patungo sa Diyos. At bakit ba? Mas maraming sumasamba sa materyal at makamundong gawain kaysa ang pagsamba sa tunay at nagiisang Diyos (Ama)? Kapag ang tao ay nasasaktan, naghihirap, namumurublema ay marami silang dahilan upang sisihin ang Diyos, sa kabila naman ng lahat nang panahong sila ay masaya at naaaliw sa kanilang buhay ay ni hindi nila pinagaksyahan ng panahong hanapin at suriin kung sila ba ay talagang nakapaglingkod o naglilingkod sa tunay na Diyos? At ang gawa ba ng taong ito ay naaayon sa paglilingkod o kagustuhan ng Diyos na nakasulat sa biblia? O isa lamang sa gawa ng tao na nakagisnan at nakasanayan lamang na gawin gaya ng pagrorosaryo, novena at pagpipinitensya at pagsamba sa rebulto?

Ang lahat ng ito ay walang kabuluhan sapagkat ang lahat ng yan ay gawa lamang ng tao at ni hindi mababasa sa biblia. Hindi porke't tayo ay masaya, walang problema at maayos ang buhay ay nasa Diyos na. Kung ang aral naman niya ay ni hindi natin alam at sinusunod wala din kwenta ang lahat at pananatili natin sa sa mundong ito. Marami ang kuntento na sa kung ano man buhay ang mayroon sila ngayon sapagkat ang buong akala nila ay ito na ang kahalagahan ng buhay. Ngunit, ito ay isang malaking kahangalan at kamalian sapagkat ang taong wala sa tunay na katotohanan at Diyos ay walang kaluwalhatiang matatamo pagdating ng huling paghuhukom.

Maraming paraan ang demonyo upang tayo ay lubusang makalimot at patuloy na maaliw sa makamundong kasamaan. Marami sa atin kapag may dinaramdam doon lang natin maiisip ang Diyos. Tatawagin ang Diyos kadalasan upang sisihin, paghinanakitan, sumbatan at kung minsan pa nga ay isinusumpa! Tignan mo tao ang sarili mo. Ikaw ba ay totoong naglilingkod sa diyos? Kung sa tingin mo ay Oo... Buksan mo ngayon din ang biblia at tignan mo kung ang paglilingkod ba na sinasabi mo ay yaong naaayon sa kanyang kalooban at kagustuhan? O paglilingkod lang sa paraan na gusto mo at hindi ng Diyos? Kung gayon, wala kang ni katiting na karapatan na usigin at magalit sa Diyos! Bagkus ikaw pa ang dapat humingi ng kapatawaran, sapagkat isa ka lang sa taong makasalanan sa harap ng Diyos.

Tandaan mo tao na ang lahat ng bagay na nakikita mo at lahat ng tagumpay at kasaganaang nararanasan mo sa ngayon ay panandalian lamang, mabuhay ka sa salita ng Diyos, sa kanyaang kagustuhan. Ibigin natin ang Diyos ng higit sa lahat. Sapagkat Siya ay Diyos na mapagmahal na handang tanggapin at patawarin ang sinuman. Bigyan natin ng panahon ang paghanap sa tunay na Diyos. Pilitin nating makapasok sa pintuan sa pamamagitan ni Hesukristo, patungo sa ating Ama. Isama natin sa kaligtasan ang ating pamilya at mga mahal sa buhay, kung gaano sana natin asamin ang pagyaman, mas higit pa sana nating asamin ang makilala ang tunay na Lumikha.

Ang may gawa ng langit at lupa, ang simula at ang wakas! Ang nagiisang Diyos Ama. At ang ating tagapamagitan sa Ama na si Hesukristo na dinakila at ginawang pinuno sa ilalim ng lahat, upang maging tagapagligtas ng tao. Sapagkat siya ang pintuan patungo sa ating Diyos Ama. Upang sa pagdating ng araw masabi nating naging makabuluhan at mahalaga ang pananatili natin sa mundo at ating pagiging tao.

Amen

3 comments: